Oppmerksomhet! Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på vår nettside til lagring av dine valg, slik at du kan bruke siden mer effektivt. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies. Les mer om cookies her.

Vedtekter

Vedtekter

for

Endometrioseforeningen Norge

Vedtatt på årsmøte den 12. mars 2011

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Endometrioseforeningen Norge.

Foreningen er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer 885 834 442.

Foreningen skal være registrert i Frivilligregisteret.

 

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er å være en støtteorganisasjon for kvinner med endometriose.

Foreningen skal arbeide for å gi informasjon om sykdommen til kvinner med endometriose, overfor helsepersonell og til å arbeide aktivt for å få et godt samspill mellom fagpersoner og pasienter.

Foreningen skal arbeide for at kvinner med endometriose blir tatt på alvor, og får rett diagnose og behandling på et tidlig tidspunkt.

Foreningen skal øve påvirkning overfor offentlige myndigheter til å satse på forskning og gode behandlingstilbud. Den skal arbeide for å få oversatt faglitteratur til norsk.

Foreningen skal samarbeide med andre organisasjoner relatert til kvinnesykdommer.

Foreningen skal kjempe for å beholde 3 dager m/ full lønnskompensasjon.

 

§ 3 ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens øverste organ.

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Innkalling til årsmøtet skal sendes alle registrerte medlemmer senest 2 uker før

årsmøtet avholdes. Innkalling kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Vedlagt innkallingen skal følge styrets årsberetning.

Årsmøte skal behandle følgende saker:

 

a Konstituering

b Valg av ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

c Styrets årsberetning

d Regnskap

e Budsjett for neste år

f Fastsettelse av medlemskontingent

g Valg av styre

h Valg av valgkomite

i Valg av revisor

j Fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor

k Endring av vedtekter

l Eksklusjon av medlem

m Andre saker som er fremmet til behandling

 

Ethvert medlem av foreningen har rett til fremme forslag om saker til behandling på årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet inn til styret senest innen utgangen av februar det enkelte år.

Det skal føres protokoll for årsmøtet som skal underskrives av ordstyrer og to medlemmer valgt av årsmøtet.

 

§ 4 STYRET

Styret velges av årsmøtet og forestår den daglige drift av foreningen.

Styret representerer foreningen utad. Styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning av foreningens midler, herunder at disponible midler skal være satt inn på bank/postgirokonto. Alle kostnader skal dokumenteres med bilag.

Styret skal drive foreningen i samsvar med foreningens formål, herunder forvalte medlemskontingenter og gaver. Styret kan delegere sine arbeidsoppgaver til enkelte styremedlemmer.

Styret er vedtaksmyndig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. Styret kan i det enkelte tilfelle beslutte at styremøter skal avholdes som telefonmøte, eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Styret kan fremme saker til behandling på årsmøtet.

Det skal utarbeides referat fra alle styremøter.

 

§ 5 VALG

Styret velges av årsmøtet.

Styret skal bestå av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret konstituerer seg selv, og velger selv leder, nestleder, kasserer og sekretær.

Styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for ett år.

Første gang velges to styremedlemmer og ett varamedlem for ett år, slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig.

Revisor velges av årsmøtet.

Det sittende styret er valgkomitè. Valgkomiteens innstilling skal foreligge innen utgangen av februar det enkelte år.

Valg skjer ved flertallsvalg. Stemmerett har foreningens medlemmer som er tilstede på årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt inn medlemskontingenten før årsmøtet. Dersom ett av de fremmøtte medlemmene krever det, skal valget skje skriftlig.

 

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ett styremedlem kan kreve at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte. Det samme gjelder dersom minst 30 medlemmer av foreningen krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte må fremsettes skriftlig overfor styret. Samtidig med at slikt krav fremsettes må det angis hvilke saker som ønskes behandlet på det ekstraordinære årsmøtet. Slikt ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 1 måned etter at skriftlig krav er kommet frem til styret. Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte skal sendes til alle registrerte medlemmer senest 2 uker før møtet. Innkalling kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

 

§ 7 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av foreningens vedtekter behandles av årsmøtet.

Forslag om endring av vedtekter skal fremsettes skriftlig overfor styret innen utgangen av februar det enkelte år.

Forslag til endring av vedtekter krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer.

 

§ 8 EKSKLUSJON/SUSPENSJON

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret vedta å ekskludere ett medlem som vesentlig forsømmer sine plikter i forhold til et tillitsverv i foreningen, eller som vesentlig skader foreningen eller dens omdømme.

Styret kan i tilfelle som nevnt ovenfor ved enstemmighet vedta å suspendere et medlem inntil årsmøtet har behandlet sak om eksklusjon. Dersom suspensjonsvedtaket retter seg mot ett av styrets medlemmer, kan vedkommende selv ikke delta ved behandlingen av saken.

§ 9 MEDLEMMER/STØTTEMEDLEMMER

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

Medlemskap kan være individuelt eller familiemedlemskap.

Utmelding bør skje skriftlig til foreningens styre

 

§ 10 AVVIKLING

Årsmøtet kan ved totredjedels flertall blant stemmeberettigede medlemmer beslutte avvikling av foreningen. Disposisjon eller eventuell fordeling av foreningens midler vil gå til forskning av endometriose WERF – World Endometriosis Research Foundation. Korrekt disponering av midlene påses av foreningens revisor.

 

Copyright © 2016 Endometriose. All Rights Reserved. bilde av datasentral sin logo