Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell med nytt tilbud til Endometrioseforeningens medlemmer

01.10.21

Endometriose og adenomyose har fått mer oppmerksomhet i media den siste tiden. Det har ført til en økning i henvendelser knyttet til pasientskader for advokatfirmaet, Tveter og Kløvfjell. De gir nå Endometrioseforeningens medlemmer et nytt tilbud.

Kvinne hos advokat

Advokatfirmaet, Tveter og Kløvfjell, har i et år gitt Endometrioseforeningens medlemmer gode tilbud på hjelp og veiledning. Nå ønsker de å bidra til at enda flere kvinner med endometriose og adenomyose får forsvarlig helsehjelp til rett tid.

– Flere av våre klienter har beskrevet at deres symptomer ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor, og vi opplever at det er en generell underdiagnostisering av endometriose og adenomyose i helsevesenet. Tiden det tar å stille korrekt diagnose medfører ofte at det tar for lang tid før pasienten får den helsehjelpen de trenger, sier Preben Kløvfjell, partner i advokatfirmaet.

 

Han forteller at i flere saker ser de at det blir journalført at pasienten bare må leve med de smertene de har, uten at det blir foretatt undersøkelser som kan konstatere at pasienten har endometriose.

– Holdningen knyttet til at kvinnene «bare må leve med smertene» gjør at endometriose oppdages og behandles for sent. Gjennom samarbeidet med Endometrioseforeningen håper vi å kunne bidra til å sette søkelys på problemet, og forhindre at den uheldige praksisen fortsetter, sier Kløvfjell.

Flere ønsker hjelp når det kommer til pasientskader

Ifølge Kløvfjell får advokatfirmaet en rekke henvendelser knyttet til pasientskader og svikt i helsevesenet.

– Når media setter søkelys på pasientskader som følge av spesifikke diagnoser, som eksempelvis endometriose, blir nok flere bevisst på at de kanskje ikke har fått den helsehjelpen de har krav på. Da tar de ofte kontakt med oss.

 

Nå ønsker firmaet å vri søkelyset fra media over til rettssystemet.

– Å klage inn saker fører til en bevisstgjøring av kvaliteten på den medisinske behandlingen kvinner med endometriose får. Ved å øke antallet klager kan man endre praksis. Vi ønsker å bidra til denne endringen, sier Kløvfjell.

Preben Kløvfjell

Preben Kløvfjell

Hva får medlemmene i Endometrioseforeningen tilbud om?

Tveter og Kløvfjell tilbyr medlemmer av endometrioseforeningen en gratis førstegangskonsultasjon på inntil to timer, og redusert timepris på ytterligere hjelp. Man må ha innhentet egen pasientjournal før førstegangskonsultasjonen, slik at advokatfirmaet kan gi rask bistand.

– I mange tilfeller vil man ha rett til å få dekket advokatutgiftene via hjem- og innboforsikring. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp på gitte vilkår, forklarer Kløvfjell.

 

Tilbudet håper de kan bidra til å gi økt kunnskap knyttet til om man er blitt utsatt for behandlingssvikt, og om det eventuelt er grunnlag for å søke erstatning eller foreta andre rettslige skritt i saken.

– Flere av våre klienter opplever at det har vært meningsfullt og viktig å klage på den kritikkverdige behandlingen de er blitt utsatt for. Det er flere ulike instanser det kan være aktuelt å klage til, og vi bistår med å rette saken mot riktig klageinstans. Dersom man ikke vinner frem med klage, bistår vi i en eventuell etterfølgende rettsprosess.

Nærbilde av hender over en lovbok

Hva sitter man igjen med etter en gratis vurdering av saken sin? 

– En gjennomgåelse av saken bidrar for det første til økt kunnskap og forståelse for den prosessen man har vært i. Å lese gjennom egen pasientjournal kan være opplysende, og gi en aha-opplevelse om at den behandlingen man har mottatt ikke har vært tilstrekkelig. Det kan gi en økt følelse av kontroll over egen sak, sier Kløvfjell.

 

Han forteller at man også får råd og veiledning om veien videre. Dersom man lurer på om man er blitt utsatt for en behandlingssvikt som kan gi rett på erstatning, synes han det er viktig å ta kontakt med en advokat så snart som mulig for å vurdere om det skal tas rettslige skritt i saken.

– Det påløper foreldelsesfrister, som medfører at saken ikke kan fremmes dersom den er foreldet. Det kan søkes om pasientskadeerstatning senest tre år etter at en burde ha forstått at det var behandlingen eller mangel på behandling som førte til skaden. Dersom man er usikker på om man er blitt utsatt for feilbehandling, bør dette undersøkes snarlig.

Hva er veien videre for pasienter som benytter seg av tilbudet?

Dersom vilkårene for å søke pasientskadeerstatning er til stede, vil advokatfirmaet bistå med å sende en utfyllende søknad til Norsk pasientskadeerstatning. Du kan lese mer om pasientskadeerstatning og vilkårene for å få dette innvilget her.

 

Det er også mulig å sende klage til Statsforvalteren og be om at det åpnes tilsynssak mot en virksomhet eller en enkeltperson. Videre kan det fremsettes klage direkte til behandlingsstedet. I særskilte tilfeller er det også mulig å søke om rettferdsvederlag fra staten.
– Det er med andre ord ulike muligheter for pasienter som benytter seg av tilbudet, og vi vil bistå vedkommende med hva som er riktig vei å gå, sier Kløvfjell.   

 

Han oppfordrer alle som opplever at de ikke har fått den behandlingen de har krav på til å benytte seg av tilbudet. Dette kan for eksempel være for sen diagnostisering, feildiagnostisering, feilmedisinering eller feil ved utførelsen av inngrep og operasjoner.