Slik går du frem dersom du vil søke om pasientskadeerstatning

20.04.21

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har mottatt flere henvendelser fra Endometrioseforeningens medlemmer som har opplevd ulike former for svikt fra helsetjenesten. Svikten varierer fra å ikke bli tatt på alvor, ikke henvises til spesialist, undervurdering av alvor, feil ved inngrep/operasjon og i noen tilfeller feil ved fødsel.

Denne teksten er skrevet av Preben Kløvfjell, partner i advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS. Endometrioseforeningen har en avtale med firmaet, som gir alle våre medlemmer gratis førstegangskonsultasjon, samt redusert timepris på ytterligere hjelp.

For å skape endring må flere saker opp på bordet.  Hvis det er mange nok som klager inn sakene, og får medhold, så kan vi sammen endre praksis.

I tillegg kan du ha rett på erstatning. Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som utbetaler erstatningen. Du kan søke juridisk bistand hos advokat som kan fremsette klagen på dine vegne, eller søke om erstatning på egenhånd på NPE sine nettsider npe.no. Som oftest dekkes advokatkostnader kun hvis NPE kommer til at det foreligger pasientskade.

Hva er en pasientskade?

En «pasientskade» er en (1) skade som (2) skyldes (3) medisinsk behandlingssvikt. Det kan være alt fra små skader til invalidiserende skader og dødsfall. Ved vurdering av pasientskadesaker ser vi på følgende:

 • Er det en skade?
 • Hva skyldes skaden?
 • Er det en svikt i behandlingen?

NPE skal innhente all nødvendig informasjon fra deg, behandlingsstedet og sakkyndige for å vurdere om de er enige i at det foreligge en pasientskade. Du har rett til å få kopi av alle dokumentene, og kan også innhente dokumentasjon som støtter din sak fra egne behandlere.

Skaden

Skaden påført kan være av varig eller forbigående art. Det innebærer at du kan ha blitt syk eller skadet i en periode, eller at du er påført en kronisk skade.

For det andre må skaden ha ført til et økonomisk tap. Dette kan være en vanskelig vurdering. Det kan for eksempel være tapt inntekt, eller forskjellige utgifter i forbindelse med behandling. Du kan ikke kreve erstatning for tort og svie. Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE.

Du kan ikke kreve erstatning for tort og svie, men noen av skadene NPE har anerkjent har vært av ulik medisinsk/økonomisk art. I noen tilfeller tillegges det vekt om en eksempelvis har fått et skjemmende arr, eller om man måtte ta særlig smertefulle operasjoner som følge av feilbehandlingen. Vi har gjengitt et par eksempler på klagesaker som har fått medhold under.

Det kan være lurt å få vurdert skadene du har av fagpersonell. I mange tilfeller kan fastlegen din gi en beskrivelse av hvilke skader du er påført, samt hvilken konsekvens disse har for deg medisinsk.

Medisinsk behandlingssvikt (kravet om årsakssammenheng)

Skaden må skyldes medisinsk behandlingssvikt. En svikt kan for eksempel være feil ved undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging.

Det tar i gjennomsnitt 7 år før en kvinne diagnostiseres med endometriose. I noen tilfeller kan dette være grunnet manglende undersøkelse til tross for at pasienten har hatt symptomer, eller at man ikke er sendt til spesialisthelsetjeneste i tide.

I andre tilfeller har vi sett at det er gjort feil under kirurgiske inngrep, eksempelvis er ikke anbefalt metodikk benyttet eller manglende forundersøkelser har medført at selve operasjonen var feil.

Det må være en sammenheng mellom feilen og skaden (årsakssammenheng). For eksempel kan feil under kirurgisk inngrep føre til at man må ta en ny operasjon, manglende diagnose kan medføre at sykdommen forverres eller manglende undersøkelser kan medføre feilmedisinering.

All medisinsk behandling anses som helsehjelp etter pasientskadeloven. Du kan ha krav på erstatning uavhengig av om feilen er gjort av eksempelvis en sykepleier, fastlege eller kirurg.

Du kan kreve erstatning både dersom du har fått behandling i det offentlige helsevesenet og hos en privat behandler.

Eksempler på saker med kvinner med endometriose som har fått pasientskadeerstatning

En pasient med endometriose ble tilkjent erstatning etter en operasjon NPE kom til at ikke var «adekvat». Årsaken til operasjonen var vekst av livmorslimhinne i bukhulen, som skulle behandles ved kikkhullskirurgi.

Kvinnen fikk symptomer på tarmslyng etter operasjonen. Det ble gjennomført en reoperasjon, der man oppdaget at både tynntarmen og tykktarmen var perforert. Tarmskadene ble reparert, men kvinnen hadde følgende skader:

 • En ekstra operasjon
 • Et skjemmende arr på magen
 • Bukhinnebetennelse (som kan forverre hennes tilstand)
 • Varige smerter i mage/tarm

I dette eksempelet har NPE kommet til at operasjonen ikke var «adekvat», og at til tross for at tarmskadene ble reparert, var hun påført en erstatningsbetingende skade.

En svært tragisk svikt rammet to foreldre som søkte erstatning på vegne av sitt avdøde barn. Barnet døde kort tid etter fødsel grunnet oksygenmangel. Kvinnen hadde endometriose og svangerskapsforgiftning, og fødselen var derfor en risikofødsel som skulle vært spesielt overvåket. NPE kom til at fødselen ikke ble tilstrekkelig overvåket, og at oksygenmangelen kunne vært oppdaget tidligere. Hadde de oppdaget oksygenmangelen tidligere, kunne barnet vært født 15–20 minutter før, hvilket kunne ha forhindret hjerneskaden. I saken ble det tillagt vekt at dette var barnemorens siste sjanse til å få et barn, som følge av hennes endometriosediagnose.

I dette eksempelet har NPE kommet til at manglende overvåkning av fosteret under fødselen var en svikt, og at skaden (her dødsfall) kunne vært unngått om svikten ikke forelå.

Hva har du krav på?

Du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap. Det kan derimot være vanskelig å vite, samt dokumentere, hva ditt økonomiske tap er. Et økonomisk tap kan både være et tap du har hatt, og et tap du kommer til å ha. Noen eksempler på hva du kan kreve dekket er:

 • Lidt og fremtidig tap i inntekt (redusert arbeidsevne)
 • Nødvendige utgifter til behandling
 • Tapt arbeid i hjemmet
 • Nødvendige tiltak, eksempelvis tilpasning av bolig/bil
 • Menerstatning (minst 7-10 år medisinsk invaliditet, minimum 15 %)

Foreldelse

Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det var behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dette vurderes konkret, men dersom du er usikker på om du har vært utsatt for feilbehandling eller ikke bør du undersøke dette snarlig.

Ved avslag

Dersom du får avslag, kan du klage innen 3 uker fra vedtakets dato. Klagen rettes til NPE, som gjør en ny vurdering av din sak. Dersom NPE står ved sitt vedtak, oversendes dette til Pasientskadenemnda (PSN) for ny vurdering. Pasientskadenemnda har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på rundt 2 år.

Dersom du har oversittet klagefristen, kan du begjære gjenåpning av saken.

Det er først mulig å gå til rettssak når det foreligger endelig vedtak fra Pasientskadenemnda. Du kan altså ikke «hoppe» over behandlingen i Pasientskadenemnda og ta saken direkte til domstolen dersom du er misfornøyd med vedtaket fra NPE. Søksmålsfristen er 6 måneder etter at du har mottatt vedtaket fra Pasientskadenemnda.

En annen løsning er å be om at Statsforvalteren åpner en tilsynssak. Tilsynssaker er klager hvor Statsforvalteren får en klage som gjelder kvaliteten på helsehjelpen, eller helsepersonells oppførsel. Saksbehandlingen skal i slike saker skje etter reglene i bl.a. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4a. Slike klager kan for eksempel gjelde faglig uforsvarlig behandling, dårlig kommunikasjon, saksbehandlingsfeil ved vedtak eller andre kritikkverdige forhold.

Kontakt Tveter og Kløvfjell AS

Hvis du vil komme i kontakt med Tveter og Kløvfjell AS kan du sende en e-post til advokat@klovfjell.no eller ringe 22 17 74 oo. Medlemmer i Endometrioseforeningen får gratis førstegangskonsultasjon på inntil én time, redusert timepris på ytterligere hjelp og fri adgang til advokatfirmaets kurs og foredrag.

For å benytte deg av medlemsavtalen, må du vise til medlemskapet ditt i foreningen.

Mer informasjon om advokatfirmaet finner du på https://klovfjell.no

Preben Kløvfjell

Foto: Preben Kløvfjell