Vedtekter

Endometrioseforeningens vedtekter ble vedtatt på årsmøte den 10. mars 2018.
Vedtektene ble endret på årsmøte den 13. mars 2021.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Endometrioseforeningen Norge.

Foreningen er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer 885 834 442.

Foreningen skal være registrert i Frivilligregisteret.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er å være en støtteorganisasjon for alle med endometriose og adenomyose.

Foreningens formål er å bidra til folkeopplysning om endometriose og adenomyose.

Foreningens formål er å bidra til å opplyse helsepersonell, slik at alle med endometriose og adenomyose blir tatt på alvor og får diagnose og behandling på et tidligere tidspunkt.

Foreningens formål er å påvirke offentlige myndigheter til å utjevne regionale forskjeller og satse på nasjonale retningslinjer for utredning og behandling. Dette kan bedre behandlingstilbudet over hele landet, og utjevne regionale forskjeller.

Foreningens formål er å påvirke offentlige myndigheter til å satse på mer forskning, slik at behandlingstilbudet bedres.

Foreningens formål er å jobbe for et sentralisert behandlingstilbud, slik at avansert kirurgi blir utført der man har kompetanse.

Foreningens formål er å samarbeide med andre organisasjoner som jobber med kvinnehelse.

§ 3 ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens øverste organ.

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av april hvert år.

Innkalling til årsmøtet skal sendes alle registrerte medlemmer senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Innkalling kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Vedlagt innkallingen skal følge styrets årsberetning.

I forkant av utsendelse av innkallingen til årsmøtet, skal det sendes ut invitasjon til å melde inn saker til årsmøtet til alle registrerte medlemmer. Dersom et registrert medlem ønsker å fremme forslag om saker som skal tas opp på årsmøtet, må dette sendes til styret med fullt navn innen en uke etter at medlemmet har mottatt invitasjon til dette.

 

Årsmøte skal behandle følgende saker:

 1.  Konstituering
 2. Valg av ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap
 5. Budsjett for neste år
 6. Fastsettelse av medlemskontingent
 7. Valg av styre
 8. Valg av revisor
 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor
 10. Endring av vedtekter
 11. Eksklusjon av medlem
 12. Andre saker som er fremmet til behandling

Ethvert medlem som har fylt 15 år har rett til fremme forslag om saker til behandling på årsmøtet. Forslag kan være både skriftlig og muntlig. Alle medlemmer har lik forslags -og stemmerett. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet inn til styret senest innen utgangen av februar det enkelte år.

Alle medlemmer over 15 år har rett til å møte på årsmøtet. Alle medlemmer over 15 år har rett til å fremme forslag om at de selv stiller seg disponibel som styremedlem.

Det skal føres protokoll for årsmøtet som skal underskrives av ordstyrer og to medlemmer valgt av årsmøtet.

§ 4 STYRET

Styret skal bestå av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Personer med endometriose og deres pårørende skal ha flertall i styret.

Styret velges av årsmøtet og forestår den daglige drift av foreningen.

Styret representerer foreningen utad. Styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning av foreningens midler, herunder at disponible midler skal være satt inn på bank/postgirokonto. Alle kostnader skal dokumenteres med bilag.

Styret skal drive foreningen i samsvar med foreningens formål, herunder forvalte medlemskontingenter og gaver. Styret kan delegere sine arbeidsoppgaver til enkelte styremedlemmer.

Styret er vedtaksmyndig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. Styret kan i det enkelte tilfelle beslutte at styremøter skal avholdes som telefonmøte, eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Styret kan fremme saker til behandling på årsmøtet.

Det skal utarbeides referat fra alle styremøter.

Når det skal stemmes over saker, har styreleder dobbel stemme dersom saken er uavgjort. Hvis styreleder ikke kan stemme, vil nestleder gå inn i rollen som styreleder. Et varamedlem vil da få stemmeretten til nestleder.

§ 5 VALG

Styret velges av årsmøtet.

Styret skal bestå av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Styret konstituerer seg selv, og velger selv valgt leder, nestleder, daglig leder.

Styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for ett år.

Første gang velges to styremedlemmer og ett varamedlem for ett år, slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig.

Revisor velges av årsmøtet.

Det sittende styret er valgkomitè. Valgkomiteens innstilling skal foreligge innen utgangen av februar det enkelte år.

Valg skjer ved flertallsvalg. Står stemmetallet likt, gjelder det som styreleder slutter seg til. Stemmerett har foreningens medlemmer som er tilstede på årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt inn medlemskontingenten før årsmøtet. Dersom ett av de fremmøtte medlemmene krever det, skal valget skje skriftlig.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ett styremedlem kan kreve at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte. Det samme gjelder dersom minst 30 medlemmer av foreningen krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte må fremsettes skriftlig overfor styret. Samtidig med at slikt krav fremsettes må det angis hvilke saker som ønskes behandlet på det ekstraordinære årsmøtet. Slikt ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 1 måned etter at skriftlig krav er kommet frem til styret. Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte skal sendes til alle registrerte medlemmer senest 2 uker før møtet. Innkalling kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

§ 7 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av foreningens vedtekter behandles av årsmøtet.

Forslag om endring av vedtekter skal fremsettes skriftlig overfor styret innen en uke etter invitasjon til å melde inn saker er sendt ut.

Forslag til endring av vedtekter krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer.

§ 8 EKSKLUSJON/SUSPENSJON

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret vedta å ekskludere et medlem eller styremedlem som vesentlig forsømmer sine plikter når det kommer til et tillitsverv i foreningen, eller som vesentlig skader foreningen eller dens omdømme.

Styret kan i tilfelle som nevnt ovenfor ved enstemmighet vedta å suspendere et medlem inntil årsmøtet har behandlet sak om eksklusjon. Dersom suspensjonsvedtaket retter seg mot ett av styrets medlemmer, kan vedkommende selv ikke delta ved behandlingen av saken.

§ 9 MEDLEMMER

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

Medlemskapet er personlig og pris på medlemskap er satt til kroner 300,-. Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjonen jf. barnelova § 32, med unntak av de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker. I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge.

Utmelding bør skje skriftlig til foreningens styre.

§ 10 AVVIKLING

Årsmøtet kan ved to tredjedels flertall blant stemmeberettigede medlemmer beslutte avvikling av foreningen. Disposisjon eller eventuell fordeling av foreningens midler besluttes av det samme årsmøtet. Korrekt disponering av midlene påses av foreningens revisor.