Oppmerksomhet! Vi bruker cookies (fast informasjonskapsler) på vår nettside til lagring av ditt valg om akseptering av forumregler, slik at du kan bruke siden mer effektivt. Cookies vil ikke deles med tredjepart og er knyttet til din nettleser. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies. Les mer om cookies her.

Vedtekter for Endometrioseforeningen Norge

Vedtatt på årsmøte den 10. mars 2018

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Endometrioseforeningen Norge.

Foreningen er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer 885 834 442.

Foreningen skal være registrert i Frivilligregisteret.§ 2 FORMÅL

Foreningens formål å være en støtteorganisasjon for kvinner med endometriose og adenomyose.

Foreningens formål er å bidra til folkeopplysning om endometriose og adenomyose.

Foreningens formål er å bidra til å opplyse helsepersonell slik at kvinner med endometriose og adenomyose blir tatt på alvor og får behandling/diagnose på et tidligere tidspunkt.

Foreningens formål er å påvirke offentlige myndigheter til å bidra til mer kunnskap om disse sykdommene både hos befolkningen flest og blant helsepersonell.

Foreningens formål er å påvirke offentlige myndigheter til å satse på nasjonale retningslinjer for utredning og behandling for å utjevne regionale forskjeller, og til å bedre behandlingstilbudet.

Foreningens formål er å påvirke offentlige myndigheter til å satse på mer forskning, slik at behandlingstilbudet bedres.

Foreningens formål er å jobbe for et sentralisert behandlingstilbud, slik at avansert kirurgi blir utført der hvor man har kompetanse.

Foreningens formål er å samarbeide med andre organisasjoner relatert til kvinnesykdommer§ 3 ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens øverste organ.

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Innkalling til årsmøtet skal sendes alle registrerte medlemmer senest 2 uker før

årsmøtet avholdes. Innkalling kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Vedlagt innkallingen skal følge styrets årsberetning.

Årsmøte skal behandle følgende saker:a Konstituering

b Valg av ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

c Styrets årsberetning

d Regnskap

e Budsjett for neste år

f Fastsettelse av medlemskontingent

g Valg av styre

h Valg av revisor

i Fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor

j Endring av vedtekter

k Eksklusjon av medlem

l Andre saker som er fremmet til behandling

Ethvert medlem som har fylt 15 år har rett til fremme forslag om saker til behandling på årsmøtet. Forslag kan være både skriftlig og muntlig. Alle medlemmer har lik forslags -og stemmerett. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet inn til styret senest innen utgangen av februar det enkelte år.

Alle medlemmer over 15 år har rett til å møte på generalforsamling og fremme forslag om at de selv stiller seg disponibel som styremedlem.

Det skal føres protokoll for årsmøtet som skal underskrives av ordstyrer og to

medlemmer valgt av årsmøtet.§ 4 STYRET

Styret skal bestå av 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Personer med endometriose og deres pårørende skal ha flertall i styret.

Styret velges av årsmøtet og forestår den daglige drift av foreningen.

Styret representerer foreningen utad. Styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning av foreningens midler, herunder at disponible midler skal være satt inn på

bank/postgirokonto. Alle kostnader skal dokumenteres med bilag.

Styret skal drive foreningen i samsvar med foreningens formål, herunder forvalte medlemskontingenter og gaver. Styret kan delegere sine arbeidsoppgaver til enkelte

styremedlemmer.

Styret er vedtaksmyndig når minst 50 % av medlemmene er tilstede. Styret kan i det

enkelte tilfelle beslutte at styremøter skal avholdes som telefonmøte, eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Styret kan fremme saker til behandling på årsmøtet.

Det skal utarbeides referat fra alle styremøter.§ 5 VALG

Styret velges av årsmøtet.

Styret skal bestå av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret konstituerer seg selv, og velger selv valgt leder, nestleder, daglig leder.

Styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for ett år.

Første gang velges to styremedlemmer og ett varamedlem for ett år, slik at ikke hele

styret skiftes ut samtidig.

Revisor velges av årsmøtet.

Det sittende styret er valgkomitè. Valgkomiteens innstilling skal foreligge innen

utgangen av februar det enkelte år.

Valg skjer ved flertallsvalg. Stemmerett har foreningens medlemmer som er tilstede på

årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt inn medlemskontingenten før

årsmøtet. Dersom ett av de fremmøtte medlemmene krever det, skal valget skje

skriftlig.§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ett styremedlem kan kreve at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte. Det samme

gjelder dersom minst 30 medlemmer av foreningen krever det. Krav om ekstraordinært

årsmøte må fremsettes skriftlig overfor styret. Samtidig med at slikt krav fremsettes

må det angis hvilke saker som ønskes behandlet på det ekstraordinære årsmøtet. Slikt

ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 1 måned etter at skriftlig krav er kommet

frem til styret. Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte skal sendes til alle registrerte

medlemmer senest 2 uker før møtet. Innkalling kan skje ved bruk av elektronisk

kommunikasjon.§ 7 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av foreningens vedtekter behandles av årsmøtet.

Forslag om endring av vedtekter skal fremsettes skriftlig overfor styret innen utgangen

av februar det enkelte år.

Forslag til endring av vedtekter krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer.§ 8 EKSKLUSJON/SUSPENSJON

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret vedta å ekskludere ett medlem som vesentlig

forsømmer sine plikter i forhold til et tillitsverv i foreningen, eller som vesentlig

skader foreningen eller dens omdømme.

Styret kan i tilfelle som nevnt ovenfor ved enstemmighet vedta å suspendere et

medlem inntil årsmøtet har behandlet sak om eksklusjon. Dersom suspensjonsvedtaket

retter seg mot ett av styrets medlemmer, kan vedkommende selv ikke delta ved

behandlingen av saken.§ 9 MEDLEMMER/STØTTEMEDLEMMER

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

Medlemskap kan være individuelt eller familiemedlemskap. Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjonen jf. barnelova § 32, med unntak av de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker. I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge

Utmelding bør skje skriftlig til foreningens styre.§ 10 AVVIKLING

Årsmøtet kan ved totredjedels flertall blant stemmeberettigede medlemmer beslutte

avvikling av foreningen. Disposisjon eller eventuell fordeling av foreningens midler besluttes av det samme årsmøtet. Korrekt disponering av midlene påses av foreningens revisor.

Copyright © 2016 Endometriose. All Rights Reserved. bilde av datasentral sin logo